Служба набавки  ЈКП „Букуља“ Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка заштитних рукавица ЈН 27/22.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 11.07.2022.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 11.07.2022.године у 11:00 часова.