Јавна набавка ЈКП „Букуља“ Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку услуга- Јавна набавка сервис комуналних возила ЈН 13/22.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 19.04.2022.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 19.04.2022.године у 10:00 часова.