Квалитет воде за пиће.

У Јавном комуналном предузећу „Букуља“ Аранђеловац посвећујемо велику пажњу контроли квалитета воде, због њеног значаја за здравље свих становника општине Аранђеловац. Проверавање квалитета основне животне намирнице за пиће, припремање хране и обављање основних хигијенских потреба људи велика је одговорност и обавеза коју свакодневно обављају надлежна лица у нашем предузећу.

Контролу квалитета воде вршимо на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98), којим су дефинисани услови обављања контроле у погледу врста анализа, броја узорака, места и времена узимања узорака. Правилник је усаглашен са Директивама Европске Уније и Препорукама Светске здравствене организације.

Служба контроле квалитета производње воде (у оквиру радне јединице Производња и санитарна контрола воде) спроводи свакодневне контроле квалитета сирове воде, воде у таложнику, воде пре филтера, воде у резервоару чисте воде као и три тачке у граду. Ове контроле се обављају у две смене, у четири дневна термина (8:00, 12:00, 15:00 и 18:00), с тим да се контрола прерађене и дистрибуиране воде на три тачке у граду спроводи свакодневним узимањем узорака у 12:00. Укупан број тачака које подлежу контроли прерађене воде у граду је око 50, с тим да се свакога дана врши провера квалитета воде на три насумично изабране тачке или тачке за које постоји одређена сумња да би могле имати неке параметре ван дозвољених опсега вредности. Овим се постиже висока покривеност територије града анализама квалитета воде.

У савремено опремљеним лабораторијама изводимо анализе девет физичко-хемијских параметара квалитета и анализе четири микробиолошка параметра квалитета, који су прописани Правилником. И док се анализа микробиолошких параметара спроводи за узорке узете у два дневна термина (8:00 и 12:00), анализа физичко-хемијских параметара се врши за све дневне узорке из свих термина (8:00, 12:00, 15:00 и 18:00).

Осим анализа које спроводимо свакодневно у лабораторијама самог предузећа, квалитет наше воде проверава и оцењује у својим извештајима и Институт за јавно здравље Крагујевац. Институт врши проверу физичко-хемијских и микробиолошких параметара квалитета на око 40 узорака прерађене воде из дистрибутивне мреже месечно, током читаве године. Додатно, Институт сваког марта и септембра врши шире анализе преређене воде (анализирајући 30 физичко-хемијских и 10 микробиолошких параметара), тако да је укупан број анализа које Институт годишње спроведе око 550. Свако узимање узорака прерађене воде Институт врши на осам тачака у мрежи, плус месечна анализа сирове воде (на улазу у систем прераде) и анализа воде у резервоару чисте воде.

Изузев свих поменутих анализа, служба контроле квалитета производње воде годишње изврши и око 50 анализа порекла воде за потребе својих потрошача и радне јединице Водовод и канализација.

Контактирајте нас.

Ми ћемо се побринути за ваше личне и административне услуге.