Како да се прикључите на мрежу?

Сви грађани који желе да прикључе своје објекте на градску водоводну или канализациону мрежу треба да се обрате РЈ Гасц ЈКП „Букуља“ Аранђеловац у улици Бранислава Нушића бр. 1/III спрат. Предвиђена процедура састоји се из неколико фаза:

Први корак је попуњавање Захтева уз који се прилаже документација: о локацији, објекту и праву власништва (копија парцеле и извод из катастра непокретности). Ова документа се прибављају у Служби за катастар непокретности која је при СО Аранђеловац. Документација не сме да буде старија од шест месеци. За објекте је обавезно приложити Грађевинску дозволу или Решење о легализацији објекта.

На основу поднетог Захтева ЈКП „Букуља“ издаје Решење које се састоји од текстуалног и графичког дела. По испуњавању услова из Решења и уплате надокнаде за прикључак радници ЈКП „Букуља“ врше прикључење на дистрибутивни гасоводовод  (уради се прикључни гасовод и поставља се мерно-регулациони сет):

По важећем Ценовнику за 2022.год. накнада за прикључак на гасоводну мрежу износи 98.310,00 са ПДВ-ом.

Уколико регистровани власник на истој парцели, односно на истом објекту жели да уведе више прикључака може остварити  пропуст од 50% на сваки наредни прикључак .

Сви припремни радови, прикључење на гасоводну мрежу и мерно-регулациони сет  су у надлежности ЈКП „Букуља“ Аранђеловац

Садржај пратеће документације која је саставни део документације објекта и прикључка, у зависности од статуса објекта је следећи:

уз Захтев за прикључак, за све објекте, потребно је доставити: копију плана парцеле са уцртаним објектом, доказ о власништву, копију личне карте за физичка, односно копију Решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица, што је и довољно за постојеће објекте;

уколико Техничко решење ради прикључења објеката налаже регулисање имовинско правних односа, неопходно је прибавити писмене оверене сагласности власника.

За сва остала документа које издаје ЈКП „Букуља“ (Потврде, Сагласности, Мишљења и сл.) обратити се РЈ Гас у улици Бранислава Нушића 1, Аранђеловац.

Решења за
сваку вашу потребу.

Овде можете погледати стање Вашег рачуна за утрошену воду.

Сазнај више

Сазнајте спроводимо детаљну контролу квалитета воде.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на мрежу.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на гасоводна мрежа.

Сазнај више

Имате проблем или рекламацију?

Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

Инфо.