Сви грађани који желе да прикључе своје објекте на градску водоводну или канализациону мрежу треба да се обрате сектору Пројектовања и развоја ЈКП „Букуља“ Аранђеловац у улици Бранислава Нушића бр. 1/III спрат. Предвиђена процедура састоји се из неколико фаза:

Први корак је попуњавање Захтева уз који се прилаже документација: о локацији, објекту и праву власништва (копија парцеле и извод из катастра непокретности). Ова документа се прибављају у Служби за катастар непокретности која је при СО Аранђеловац. Документација не сме да буде старија од шест месеци. За објекте је обавезно приложити Грађевинску дозволу или Решење о легализацији објекта.

На основу поднетог Захтева са потврдом о плаћеној административној такси ЈКП „Букуља“ издаје Решење које се састоји од текстуалног и графичког дела. По испуњавању услова из Решења и уплате надокнаде за прикључак радници ЈКП „Букуља“ врше прикључење на јавни водовод/канализацију (постављају водомер са пратећим арматурама, прикључују на ревизиони шахт на канализацији), снимају изведено стање и обављају увођење у евиденцију потрошача.

По важећем Ценовнику за 2015.год. накнада за прикључак за водомер 3/4“ је:

 Категорија потрошача  Прикључак водоводни  Прикључак канализациони  Укупно (са ПДВ-ом)
 Физичка лица  33.219,60 дин.  8.208,00 дин.  41.427,60 дин.
 Правна лица  45.555,60 дин.  12.960,00 дин.  58.515,60 дин.

Реалне трошкове извођења прикључка на терену: ископ, водомерни шахт и водомер са пратећом арматуром за водовод (гранични ревизиони силаз за канализацију), као и цевни материјал сноси инвеститор или од њега ангажовани извођач радова. Сви припремни радови и сви радови на изради прикључка су у надлежности и о трошку корисника, односно извођача.

Садржај пратеће документације која је саставни део документације објекта и прикључка, у зависности од статуса објекта је следећи:

  • уз Захтев за прикључак, за све објекте, потребно је доставити: копију плана парцеле са уцртаним објектом, доказ о власништву, копију личне карте за физичка, односно копију Решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица, што је и довољно за постојеће објекте;
  • уколико Техничко решење ради прикључења објеката налаже регулисање имовинско правних односа, неопходно је прибавити писмене оверене сагласности власника.

За сва остала документа које издаје ЈКП „Букуља“ (Потврде, Сагласности, Мишљења и сл.) обратити се сектору Пројектовања и развоја у улици Бранислава Нушића 1, Аранђеловац.