Како да се прикључите на мрежу?

Сви грађани који желе да прикључе своје објекте на градску водоводну или канализациону мрежу треба да се обрате сектору Пројектовања и развоја ЈКП „Букуља“ Аранђеловац у улици Бранислава Нушића бр. 1/III спрат. Предвиђена процедура састоји се из неколико фаза:

Први корак је попуњавање Захтева уз који се прилаже документација: о локацији, објекту и праву власништва (копија парцеле и извод из катастра непокретности). Ова документа се прибављају у Служби за катастар непокретности која је при СО Аранђеловац. Документација не сме да буде старија од шест месеци. За објекте је обавезно приложити Грађевинску дозволу или Решење о легализацији објекта.

На основу поднетог Захтева са потврдом о плаћеној административној такси ЈКП „Букуља“ издаје Решење које се састоји од текстуалног и графичког дела. По испуњавању услова из Решења и уплате надокнаде за прикључак радници ЈКП „Букуља“ врше прикључење на јавни водовод/канализацију (постављају водомер са пратећим арматурама, прикључују на ревизиони шахт на канализацији), снимају изведено стање и обављају увођење у евиденцију потрошача.

По важећем Ценовнику за 2022.год. накнада за прикључак за водомер 3/4“ је:

Категорија потрошача Прикључак водоводни Прикључак канализациони Укупно (са ПДВ-ом)
Физичка лица 41.520,00 дин. 9.600,00 дин. 51.120,00 дин.
Правна лица 56.400,00 дин. 15.600,00 дин. 72.000,00 дин.

Реалне трошкове извођења прикључка на терену: ископ, водомерни шахт и водомер са пратећом арматуром за водовод (гранични ревизиони силаз за канализацију), као и цевни материјал сноси инвеститор или од њега ангажовани извођач радова. Сви припремни радови и сви радови на изради прикључка су у надлежности и о трошку корисника, односно извођача.

Садржај пратеће документације која је саставни део документације објекта и прикључка, у зависности од статуса објекта је следећи:

  • уз Захтев за прикључак, за све објекте, потребно је доставити: копију плана парцеле са уцртаним објектом, доказ о власништву, копију личне карте за физичка, односно копију Решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица, што је и довољно за постојеће објекте;
  • уколико Техничко решење ради прикључења објеката налаже регулисање имовинско правних односа, неопходно је прибавити писмене оверене сагласности власника.

За сва остала документа које издаје ЈКП „Букуља“ (Потврде, Сагласности, Мишљења и сл.) обратити се сектору Пројектовања и развоја у улици Бранислава Нушића 1, Аранђеловац.

Решења за
сваку вашу потребу.

Овде можете погледати стање Вашег рачуна за утрошену воду.

Сазнај више

Сазнајте спроводимо детаљну контролу квалитета воде.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на мрежу.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на гасоводна мрежа.

Сазнај више

Имате проблем или рекламацију?

Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

Инфо.