- Интерни акт којим се ближе уређује спровођење поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

-Интерни акт којим се ближе уређује планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки и праћење извршења уговора о набавкама.

Измена плана јавних набавки бр. 10. за 2020.годину на основу Одлуке НО. бр. 03-7531/4 од 21.12.2020.године.

Измена плана набавки бр. 9. за 2020.годину на основу Одлуке НО бр. 03-7235/4 од 17.12.2020.године.