Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка грађевинског материјала (поновљени поступак за бетонске елементе) ЈНМВ 12/20.

 

·         Крајњи рок за подношење понуда је 21.05.2020.године до 10 часова.

 

·         Јавно отварање понуда је 21.05.2020.године у 11:00 часова.

Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка водомера и делова за водомере ЈНМВ 11/20.

 

·         Крајњи рок за подношење понуда је 19.05.2020.године до 10 часова.

 

·         Јавно отварање понуда је 19.05.2020.године у 11:00 часова.

Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка енергената - Течног нафтног гаса ЈНВВ 09/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 29.05.2020.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 29.05.2020.године у 13:00 часова.