Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга- Набавка испитивање квалитета отпадних вода ЈНМВ 22/19.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 21.06.2019.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 21.06.2019.године у 12:00 часова.