Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга- Сервис муљне пумпе на ППОВ Даросава ЈНМВ 23/19.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 24.06.2019.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 24.06.2019.године у 11:30 часова.