Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка ХТЗ опреме  ЈНМВ 27/19.

 ·         Крајњи рок за подношење понуда је 02.08.2019.године до 10 часова.

 ·         Јавно отварање понуда је 02.08.2019.године у 11:30 часова.