Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга- Репарација четки за сакупљање ризле ЈНМВ 30/19.

·         Крајњи рок за подношење понуда је 14.10.2019.године до 10 часова.

·         Јавно отварање понуда је 14.10.2019.године у 11:30 часова.