Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке велике вредности за набавку добара- Мазиво и антифриз ЈНВВ 11/19.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 07.11.2019.године до 10 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 07.11.2019.године у 11:30 часова.