Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка материјала за водовод ЈНВВ 05/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 03.04.2020.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 03.04.2020.године у 13:00 часова.