Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку- оквирни споразум за набавку добара- Јавна набавка резервних делова за возила ЈНВВ 07/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 25.05.2020.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 25.05.2020.године у 11:30 часова.