Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка мерно регулационих сетова и опреме ЈНМВ 15/20.

 

·         Крајњи рок за подношење понуда је 08.06.2020.године до 10 часова.

 

·         Јавно отварање понуда је 08.06.2020.године у 11:00 часова.