Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку набавке мале вредности за набавку услуга- Јавна набавка услуге прегледа воде за пиће ЈНМВ 13/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 12.06.2020.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 12.06.2020.године у 12:00 часова.