Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга - Репарација четки за сакупљање ризле ЈНМВ 19/20.

·         Крајњи рок за подношење понуда је 24.06.2020.године до 10 часова.

·         Јавно отварање понуда је 24.06.2020.године у 11:00 часова.