Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ 18/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 30.06.2020.године до 10 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 30.06.2020.године у 11:30 часова.