Служба набавки ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр.1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка разноврсног материјала за рад ЈН 18/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 26.04.2021.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 26.04.2021.године у 10:00 часова.