Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка hlordioksida ЈН 26/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

        ·    Крајњи рок за подношење понуда је 05.07.2021.године до 12:00 часова.

        ·    Јавно отварање понуда је 05.07.2021.године у 12:00 часова.