Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку услуга- Јавна набавка Сервис ровокопача Palazzani 2 ЈН 35/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 27.10.2021.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 27.10.2021.године у 11:00 часова.