Служба набавки ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка грађевинског материјала ЈН 43/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 09.11.2021.године до 10:00 часова.

 

·                        Јавно отварање понуда је 09.11.2021.године у 10:00 часова.