Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац, ул. Бранислава Нушића 1, на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 03-10041/3 од 02.11.2021. године, оглашава продају секундарних сировина – отпадног гвожђа од расходованих и то:

  1.  Камион Рено смећар AR 028 OW;
  2. Камион Рено смећар AR 033 HM;
  3.  Ровокопач скип BN – 82;
  4. Камион Мерцедес смећар AR 023 RL
  5. Остала расходована основна средства, путем прикупљања писаних понуда.

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац отуђује из власништва напред наведене секундарне сировине – отпадно гвожђе – по почетној купопродајној цени:
       за гвожђе 25,00 динара по килограму – укупна килажа око 30.200. кг.

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац отуђује из власништва напред наведене секундарне сировине – отпадно гвожђе – по почетној купопродајној цени:

  • за гвожђе 25,00 динара по килограму – укупна килажа око 30.200. кг.

 

У току преузимања секундарних сировина – отпадног гвођжа мерењем ће се утврдити прецизно тежина, на основу чега ће се извршити обрачун вредности преузете робе и испоставити фактура коју је купац у обавези да плати даном преузимања. 

– Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди.

– Све трошкове око демонтаже, преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач. ПДВ-е се обрачунава у складу са законом.

– Право учешћа имају сва правна лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у висини од 10.000,00 динара.

– Правна лица уплаћују депозит на текући рачун 150–1685–30 Direktna banka, по моделу 97 са позивом на број (бр. фактуре).

– Понуђач чија понуда не буде изабрана дужан је да достави број рачуна у циљу враћања депозита. Уплаћени износ депозита вратиће се у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.

– Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени допозит се не враћа. 

Напред наведене секундарне сировине – отпадно гвожђе која су предмет продаје могу се разгледати сваког радног дана од 08-14 часова до истека рока за подношење понуда у просторијама РЈ Одржавање у Аранђеловцу, ул. Танаска Рајића бб. – Контакт особа: Пословођа РЈ Одржавање – Дарко Лучић, тел. 064/85 86 368.

Оглас ће бити објављен на огласној табли у просторијама ЈКП „Букуља“ Аранђеловац и на званичној интернет презентацији ЈКП „Букуља“ Аранђеловац. 

– Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже понуђену цену у номиналном износу, назив понуђача, број телефона, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадно гвожђе) Министарства за заштиту животне средине и доказ о уплати депозита. 

Понуђач је дужан да писану понуду достави до 30.11.2021. године, најкасније до 12 сати, у коверти на адресу: ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, ул. Бранислава Нушића бр. 1. Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда – не отварај –„продаја секундарних сировина – отпадно гвожђе“, а на полеђини назив понуђача и адресу са бројем телефона. 

– Отварање понуда обавиће се јавно дана 30.11.2021. године, у 13 часова у Управној згради предузећа, ул. Бранислава Нушића бр.1, ΙΙ спрат, канцеларија бр. 28, Аранђеловац. Понуђачи могу присуствовати отварању понуда.

– О избору најповољније понуде, одлучиваће посебна комисија именована од стране директора предузећа. 

– Обавештење о избору најповољније понуде доставиће се понуђачима у року од 15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда, а са најповољнијим понуђачем закључиће се Уговор. 

– Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

 

ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ

В.д. директора

Милан Јаћимовић