Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац, ул. Бранислава Нушића 1, оглашава продају секундарних сировина и то:

 1.  Балирани папир – картон путем прикупљања писаних понуда.

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац отуђује из власништва напред наведене секундарне сировине – балирани папир (картон),  по почетној купопродајној цени: балирани папир – картон 4,50 динара по килограму – укупна килажа око 45 t на годишњем нивоу;

У току преузимања секундарних сировина – балираног папира-картона мерењем ће се утврдити прецизно маса, тако да ће продавац односно купац бити у обавези да доплати односно изврши повраћај више уплаћеног аванса. 

 • Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди. 
 • Изабрани понуђач је дужан да цену уплати у року од 15 дана од дана издавања рачуна за преузету робу, а преузимање секундарних сировина спровешће се сукцесивно на годишњем нивоу. 
 • Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач. ПДВ-е се обрачунава у складу са законом.
 • Право учешћа имају сва правна лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у висини од 5.000,00 динара.
 • Правна лица уплаћују депозит на текући рачун 150–1685–30 Direktna banka, по моделу 97 са позивом на број 14 – 222.

Понуђач чија понуда не буде изабрана дужан је да достави број рачуна у циљу враћања депозита. Уплаћени износ депозита вратиће се у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде. 

 

 • Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени допозит се не враћа.
 • Напред наведене секундарне сировине – балирани папир (картон) која су предмет продаје могу се разгледати сваког радног дана од 08-14 часова до истека рока за подношење понуда у FCO Магацину продавца – у просторијама РЈ Чистоћа у Аранђеловцу, ул. Краља Петра Првог бб (код бувљака). – Контакт особа: Младен Величковић, тел. 064/85 86 115.
 • Оглас ће бити објављен на огласној табли у просторијама ЈКП „Букуља“ Аранђеловац и на званичној интернет презентацији ЈКП „Букуља“ Аранђеловац. 
 • Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже понуђену цену у номиналном износу, назив понуђача, број телефона, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада (папир – картон) Министарства за заштиту животне средине и доказ о уплати депозита.  Понуђач је дужан да писану понуду достави до 21.06.2021. године, најкасније до 12 сати, у коверти на адресу: ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, ул. Бранислава Нушића бр. 1.
 • Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда – не отварај –„продаја секундарних сировина – балирани папир – картон“, а на полеђини назив понуђача и адресу са бројем телефона. 
 • Отварање понуда обавиће се јавно дана 21.06.2021. године, у 13 часова у Управној згради предузећа, ул. Бранислава Нушића бр.1, ΙΙ спрат, канцеларија бр. 28, Аранђеловац. Понуђачи могу присуствовати отварању понуда.
 • О избору најповољније понуде, одлучиваће посебна комисија именована од стране директора предузећа.
 • Обавештење о избору најповољније понуде доставиће се понуђачима у року од 15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда, а са најповољнијим понуђачем закључиће се Уговор.
 • Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

 

 

ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ

В.д. директор Милан Јаћимовић