Заинтересованим грађанима који су власници парцела на којој се налази објекат/објекти и који желе да изграде два или више прикључака са мерно регулационом станицом Г-4(максимални проток гаса 6m3/h) одобрава се, осим за први прикључак, за сваки наредни прикључак попуст од 50%. У наведену цену прикључка урачунати су грађевински радови до 3 метра. Сви радови преко три метра иду на терет корисника услуга као и целокупно геодетско снимање и картирање прикључка са одобреним попустом уплате једнократно.

Инвеститорима стамбених зграда, које се прикључују на дистрибутивну гасоводну мрежу, изградњом групног прикључка са више мерних места Г-4( максимални проток гаса 6m3/h по мерном месту) одобрава се попуст од 20% за уплату 10 и више прикључака и у обавези су да израду прикључка са одобреним попустом уплате једнократно.

За израду првог прикључка власници парцела могу искористити повољност отплате гасног прикључка на рате, с тим што се половина укупног износа плаћа у целости, а остатак се дели на пет месечних рата уз депоновање чекова.

ЈКП „Букуља“ увек уз своје суграђане!