Оглас о јавној лицитацији пијачних тезги на зеленој пијаци у улици Бранислава Нушића и кванташкој пијаци у улици Кнеза Михаила ЈКП „Букуља“ у Аранђеловцу оглашава јавну лицитацију слободних пијачних тезги за продају пољопривредних производа за период од 01.04.2021. до 01.04.2022. године.

Покривене тезге са сандуком:

Прва зона: 67, 68, 74, 77, 78, 79, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 196, 96, 97, 98, 99, 103, 107, 108, 109, 116. По почетној цени од 4.976,56 динара.

Друга зона: 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 111, 112, 114, 115. По почетној цени од 4.071,71 динара.

 Тезге столови:

Прва зона: 82, 83, 84, 85, 5, 6, 10, 31, 35, 36, 11, 15, 16, 20, 41, 45, 46, 50, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 52, 53, 54, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136. По почетној цени од 4.524,12 динара.

Друга зона: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 117, 118, 119, 120, 121, 122. По почетној цени од 4.071,71 динара.

Трећа зона: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. По почетној цени од 2.714,48 динара.

 

Места на кванташкој пијаци:

Продајно место број: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

Почетне цене: 

  • За теретно возило: 3.619,31 динара,
  • За путничко возило 2.940,66 динара.

За учешће у лицитацији доставити потврду о регистрованом пољопривредном газдинству или решење о порезу из пореске управе.

Сваки учесник лицитације дужан је да уплати 10.000,00 динара на име депозита и 500,00 динара на име трошкова лицитације по излицитираној тезги. На јавној лицитацији за доделу пијачне опреме и простора могу учествовати сва пословно способна физичка лица, правна лица и предузетници под условом: 

  • Да уплате кауцију, 
  • Да су уредно измиривали обавезе према предузећу(ако су у претходном периоду били закупци пословног простора, пијачног простора или пијачне опреме),
  • Да приложе потврду о регистрованом пољопривредном домаћинству или решење пореске управе.

Један учесник лицитације може лицитирати више јединица пијачног простора, или опреме, али може закупити само једну, изузетно две јединице, уколико обим производње захтева већу површину пијачног простора.

Као неподобан понуђач, без обзира на понуђену цену закупа, сматра се онај понуђач који је нередовно измиривао обавезе према ЈКП „Букуља“ у протеклом периоду.

На основу Одлуке о додели пијачног простора или опреме закључује се Уговор о закупу. Уговор се закључује у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Уколико понуђач не закључи Уговор у остављеном року, сматраће се да је одустао од понуде.

По завршеном поступкулицитације износ у висини излицитираног износа закупа тезге задржава се у виду депозита за случај неизмиривања обавеза по Уговору, а преостали износ се враћа закупцу.

Понуђачу који није излицитирао простор или опрему уплаћени износсе враћа у целости. Износ од 500,00 динара, који је уплаћен на име трошкова лицитације фактурише се у корист ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.

Уплате вршити на благајни ЈКП „Букуља“.

Јавна лицитација ће се одржати31.03.2021. године, са почетком у 10 часова, у просторијама РЈ Пијац, на зеленој пијаци у улици Бранислава Нушића. Резултати лицитације биће истакнути на огласној табли ЈКП „Букуља“ и на просторијама РЈ Пијац на зеленој пијаци.

Понуђач који је незадовољан Одлуком лицитационе комисије, у року од осам дана може уложити приговор Надзорном одбору ЈКП „Букуља“.

Све детаље објашњења у вези овог огласа могу се добити у просторијама ЈКП „Букуља“ или на телефон 034/715-344.