JКП „Букуља“ Аранђеловац оглашава лицитацију за закуп јавних површина за постављање забавних радњи на дан вашара 28.08.2021.

Почетна цена појединачних локација износи:

 • Плато на кванташкој пијаци- код трафо станице 200.000,00 динара,
 • Паркинг-плато поред објекта Центар за социјални рад 90.000,00 динара.

У цену је урачунат ПДВ.

Услови за лицитирање су следећи:

 • Право учешћа имају сва правна и физичка лица,
 • Понуде доставити у динарима,
 • Уз понуду доставити доказ о дозволи за рад са атестом о исправности опреме и уређаја, као и доказ о уплати депозита новчаног износа за учешће у лицитацији, од чега ЈКП „Букуља“ Аранђеловац задржава 10% на име трошкова лицитације,
 • Висина депонованог износа је 20.000,00 динара и уплаћује се на благајни предузећа,
 • Понуде се примају од 12.08.2021. до 16.08.2021. године до 11,00 часова и предају се у управној згради ЈКП „Букуља“, у ул.Бранислава Нушића бр.1, канцеларија бр.16, сервисни центар,
 • Отварање понуда и доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача одлучиће комисија од 3 члана дана 16.08.2021.године у 11,00 часова у канцеларији на Зеленој пијаци,
 • На предњој страни коверте написати: НЕ ОТВАРАЈ- ПОНУДА ЗА ВАШАР
 • Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир,
 • Монтирање опреме за забавне радње вршити 26.08.2021. године од 17,00 часова, а демонтирање завршити 29.08.2021. године до 20,00 часова