ЈКП „Букуља“ Аранђеловац оглашава лицитацију за закуп јавних површина за постављање забавних радњи на дан вашара 26.07.2018. године.

Почетна цена појединачних локација износи:

 1. Плато на кванташкој пијаци – код трафо станице 200.000,00 динара
 2. Паркинг-плато поред објекта Центра за социјални рад 90.000,00 динара

У цену је урачунат ПДВ.

Услови за лицитирање су следећи:

 1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица;
 2. Понуде доставити у динарима;
 3. Уз понуду доставити доказ о дозволи за рад са атестом о исправности опреме и уређаја, као и доказ о уплати депозита новчаног износа за учешће у лицитацији, од чега ЈКП „Букуља“ Аранђеловац задржава 10% на име трошкова лицитације.
 4. Висина депонованог износа је 20.000,00 динара и уплаћује се на благајни предузећа;
 5. Понуде се примају од 06.07.2018. до 16.07.2018. године до 11,00 часова и предају се у управној згради ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, у улици Бранислава Нушића бр.1, канцеларија број 16, Сервисни центар.
 6. Отварање понуде и доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача извршиће комисија од три члана дана 16.07.2018. године, у канцеларији на Зеленој пијаци;
 7. На предњој страни коверте написати НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЗА ВАШАР;
 8. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир;
 9. Монтирање опреме за забавне радње вршити 24.07.2018. године, а демонтирање завршити 27.07.2018. године до 20,00 часова.