Заинтересованим грађанима који су власници парцеле на којој се налази објекат-објекти и који желе да изграде два или више прикључака са мерно регулационом станицом Г-4 (максимални проток гаса 6м3/h) одобрава се осим за први прикључак за сваки наредни прикључак попуст од 50%. У наведену цену прикључка урачунати су грађевински радови до 3 метра. Сви радови преко три метра иду на терет корисника услуга као и целокупно геодетско снимање и картирање прикључка на гасоводну дистрибутивну мрежу. Грађани су у обавези да израду прикључка са одобреним попустом уплате једнократно.

 

Запослени у ЈКП“Букуља“ Аранђеловац који су власници објекта или чланови њиховог домаћинства у истој стамбеној јединици обавезни су да израду прикључка са одобреним попустом уплате на 5(пет) месечних рата.

Инвеститорима стамбених зграда које се прикључују на дистрибутивну гасоводну мрежу изградњом групног прикључка са више мерних места Г-4 (максимални проток гаса 6 м3/h по мерном месту одобрава се попуст 20% за уплату за 10 и више прикључака и у обавези су да израду прикључка са одобреним попустом уплате једнократно .