Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац, ул. Бранислава Нушића 1, на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 03-6799/4 од 30.10.2018. године, оглашава продају секундарних сировина – отпадног гвожђа од расходованих и то:

  1. Путничко возило Застава 101;
  2. Путничко возило Застава 101;
  3. Путничко возило Застава 101;
  4. Кипер – Фап 1314;
  5. Аутоцистерна тип АЦ;
  6. Ровокопач Винијери;
  7. Теренско возило Лада Нива;
  8. Жичани контејнери 1м3 – 13 комада;
  9. Контејнер запремине 5м3 – 2 комада;
  10. Контејнер запремине 1м3 – 20 комада,

путем прикупљања писаних понуда.

ЈКП „Букуља“ отуђује из власништва напред наведене секундарне сировине – отпадно гвожђе – по почетној купопродајној цени: – за гвожђе 15,00 динара по килограму – укупна килажа гвожђа око 19.700.кг.

У току преузимања секундарних сировина – отпадног гвожђа мерењем ће се утврдити прецизно тежина, на основу чега ће се извршити обрачун вредности преузете робе и испоставити фактура коју је купац у обавези да плати даном преузимања.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди.

Све трошкове око демонтаже, преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у висини од 10.000,00 динара.

Правна и физичка лица уплаћују депозит на текући рачун 150–1685–30 Direktna banka, по моделу 97 са позивом на број 14 – 222.

 Понуђач чија понуда не буде изабрана дужан је да достави број рачуна у циљу враћања депозита. Уплаћени износ депозита вратиће се у року од 30 дана од дана дошења одлуке о избору најповољније понуде.

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа.

Напред наведена основна средства – као секундарне сировине – отпадно гвожђе која су предмет продаје могу се разгледати сваког радног дана од 08-14 часова до истека рока за подношење понуда и то:

-у просторијама РЈ Одражавање у Аранђеловцу, ул. Танаска Рајића бб (Путничко возило Застава 101, Путничко возило Застава 101, Путничко возило Застава 101, Кипер – Фап 1314, Аутоцистерна тип АЦ, Теренско возило Лада Нива, и Ровокопач Винијери ). Контакт особа – Руководилац РЈ Одржавање – Каран Илија, тел. 064/85 86 107;

-у просторијама РЈ Чистоћа и хигијена у Аранђеловцу, ул. Краља Петра Првог бб ( код бувљака ) – (Жичани контејнери 1м3 – 13 комада, Контејнер запремине 5м3 – 2 комада и Контејнер запремине 1м3 – 20 комада) Контакт особа – РЈ Чистоћа и хигијена – Симић Далибор, тел. 064/8586038

Оглас ће бити објављен на огласној табли у просторијама ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, на РТВ „Шумадија“, као и на званичној интернет презентацији ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.

Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже понуђену цену, назив понуђача, број телефона, фотокопију личне карте понуђача ( за физичка лица ), извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, интегралну дозволу за сакупљање и транспорт отпадног гвожђа и доказ о уплати депозита.

Понуђач је дужан да писану понуду достави до 28.11.2018. године, најкасније до 12 сати, у коверти на адресу: ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, ул. Бранислава Нушића бр. 1. Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда – не отварај –„продаја секундарних сировина – отпадно гвожђе“, а на полеђини назив понуђача и адресу са бројем телефона.

Отварање понуда обавиће се јавно дана 28.11.2018. године, у 13 часова у Управној згради предузећа, ул. Бранислава Нушића бр. 1, ΙΙ спрат, канцеларија бр.28, Аранђеловац. Понуђачи могу присуствовати отварању понуда О избору најповољније понуде, одлучиваће посебна комисија именована од стране директора предузећа.

Обавештење о избору најповољније понуде доставиће се понуђачима у року од 15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда, а са најповољнијим понуђачем закључиће се Уговор. 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ