ЈКП „Букуља“ Аранђеловац оглашава лицитацију за закуп јавних површина за постављање забавних радњи на дан вашара 26.07.2022.

Почетна цена појединачних локација износи:

  1. Плато на кванташкој пијаци- код трафо станице 200.000,00 динара
  2. Паркинг-плато поред објекта Центар за социјални рад 90.000,00 динара.

У цену је урачунат ПДВ.

Услови за лицитирање су следећи:

  1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која су регистрована за обављање делатности забавних радњи и као таква уписана у одговарајући регистар;
  2. Понуде доставити у динарима,
  3. Уз понуду доставити доказ о дозволи за рад са атестом о исправности опреме и уређаја, као и доказ о уплати депозита новчаног износа за учешће у лицитацији, од чега ЈКП „Букуља“ Аранђеловац задржава 10% на име трошкова лицитације,
  4. Висина депонованог износа је 20.000,00 динара и уплаћује се на благајни предузећа,
  5. Понуде се примају од 11.07.2022. до 14.07.2022. године до 9,00 часова и предају се у управној згради ЈКП „Букуља“, у ул.Бранислава Нушћа бр.1, канцеларија бр.16, сервисни центар,
  6. Отварање понуда и доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача одлучиће комисија од 3 члана дана 14.07.2022.године у 9 часова у канцеларији на Зеленој пијаци,
  7. На предњој страни коверте написати: НЕ ОТВАРАЈ- ПОНУДА ЗА ВАШАР Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир,
  8. Монтирање опреме за забавне радње вршити 24.07.2022. године од 17,00 часова, а демонтирање завршити 27.07.2022. године до 20,00 часова