JКП „Букуља“ Аранђеловац оглашава лицитацију за закуп јавних површина за постављање забавних радњи на дан вашара 26.07.2023.

Почетна цена појединачних локација износи:

Плато на кванташкој пијаци- код трафо станице                            200.000,00 динара,

Паркинг-плато поред објекта Центар за социјални рад                90.000,00 динара.

У цену је урачунат ПДВ.

Услови за лицитирање су следећи:

  1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица,
  2. Понуде доставити у динарима,
  3. Уз понуду доставити доказ о дозволи за рад са атестом о исправности опреме и уређаја, као и доказ о уплати депозита новчаног износа за учешће у лицитацији, од чега ЈКП „Букуља“ Аранђеловац задржава 10% на име трошкова лицитације,
  4. Висина депонованог износа је 20.000,00 динара и уплаћује се на благајни предузећа,
  5. Понуде се примају од 13.07.2023. до 17.07.2023. године до 9,00 часова и предају се у управној згради ЈКП „Букуља“, у ул.Бранислава Нушића бр.1, канцеларија бр.16, сервисни центар,

Отварање понуда и доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача одлучиће комисија од три члана дана 17.07.2023.године у 9,00 часова у канцеларији на Зеленој пијаци,

На предњој страни коверте написати: НЕ ОТВАРАЈ- ПОНУДА ЗА ВАШАР

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир,

Монтирање опреме за забавне радње вршити 24.07.2023. године од 17,00 часова, а демонтирање завршити 27.07.2023. године до 20,00 часова.