Оглас о лицитацији за закуп јавних површина за постављање забавних радњи на дан вашара 26.07.2024.године

JКП „Букуља“ Аранђеловац оглашава лицитацију за закуп јавних површина за постављање

забавних радњи на дан вашара 26.07.2024.

Почетна цена појединачних локација износи:

– Плато на кванташкој пијаци- код трафо станице 200.000,00 динара,

– Паркинг-плато поред објекта Центар за социјални рад 90.000,00 динара.

У цену је урачунат ПДВ.

Услови за лицитирање су следећи:

1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица,

2. Понуде доставити у динарима,

3. Уз понуду доставити доказ о дозволи за рад са атестом о исправности опреме и уређаја,

као и доказ о уплати депозита новчаног износа за учешће у лицитацији, од чега ЈКП

„Букуља“ Аранђеловац задржава 10% на име трошкова лицитације,

4. Висина депонованог износа је 20.000,00 динара и уплаћује се на благајни предузећа,

5. Понуде се примају од 10.07.2024. до 18.07.2024. године до 9,00 часова и предају се у

управној згради ЈКП „Букуља“, у ул.Бранислава Нушића бр.1, канцеларија бр.16, сервисни

центар,

6. Отварање понуда и доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача одлучиће комисија од три члана дана 18.07.2024.године у 9,00 часова у канцеларији на Зеленој пијаци,

7. На предњој страни коверте написати: НЕ ОТВАРАЈ- ПОНУДА ЗА ВАШАР

8. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир,

9. Монтирање опреме за забавне радње вршити 24.07.2023. године од 17,00 часова, а демонтирање завршити 27.07.2023. године до 20,00 часова.