ЈКП „Букуља“ Аранђеловац оглашава лицитацију за закуп јавних површина за постављање забавних радњи на дан вашара 28.08.2022.

 1. Почетна цена појединачних локација износи: Плато на кванташкој пијаци- код трафо станице 200.000,00 динара
 2. Паркинг-плато поред објекта Центар за социјални рад 90.000,00 динара.

У цену је урачунат ПДВ.

Услови за лицитирање су следећи:

 1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која су регистрована за обављање делатности забавних радњи и као таква уписана у одговарајући регистар;
 2. Понуде доставити у динарима,
 3. Уз понуду доставити доказ о дозволи за рад са атестом о исправности опреме и уређаја, као и доказ о уплати депозита новчаног износа за учешће у лицитацији, од чега ЈКП „Букуља“ Аранђеловац задржава 10% на име трошкова лицитације,
 4. Висина депонованог износа је 20.000,00 динара и уплаћује се на благајни предузећа,
 5. Понуде се примају од 11.08.2022. до 16.08.2022. године до 9,00 часова и предају се у управној згради ЈКП „Букуља“, у ул.Бранислава Нушћа бр.1, канцеларија бр.16, сервисни центар,
 6. Отварање понуда и доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача одлучиће комисија од 3 члана дана 16.08.2022.године у 9 часова у канцеларији на Зеленој пијаци,
 7. На предњој страни коверте написати: НЕ ОТВАРАЈ- ПОНУДА ЗА ВАШАР
 8. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир,
 9. Монтирање опреме за забавне радње вршити 26.08.2022. године од 17,00 часова, а демонтирање завршити 29.08.2022. године до 20,00 часова