Корисник комуналних услуга може да изјави рекламацију поводом рачуна за комуналне услуге.

Да би се обезбедило ефикасно сервисирање рекламација поступак је следећи: 

  1. Корисник комуналних услуга може да изјави рекламацију усмено на шалтеру рекламација референту службе односа са потрошачима, телефоном  0800 034 030, писаним путем, електронским путем e-mail: prodaja@jkpbukulja.rs уз доставу рачуна за комуналне услуге (копија рачуна). Потрошач има рок од осам дана од доставе рачуна да пријави рекламацију на рачун за утрошену воду и комуналне услуге.
  2. Референт односа са потрошачима поред рекламација које одмах решава по одлуци бр 03-3203/2 од 25.10.2012. године, дужан је да достави РЈ Продаја сложеније захтеве који се односе на рекламације рачуна за комуналне услуге који ће бити прослеђени комисији за рекламације, а која је обавезна да у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори кориснику комуналних услуга на изјављену рекламацију.
  3. Одговор напред наведене службе на рекламацију рачуна корисника комуналних услуга мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију корисника, изјашњавање о захтеву корисника комуналних услуга и конкретан предлог и рок за решавање рекламације. Рок не може да буде дужи од 15 дана од дана подношења рекламације.
  4. Служба односа са потрошачима ја дужна да поступи у складу са одлуком, предлогом и роком за решавање рекламације рачуна за комуналне услуге, уколико је добила претходну сагласност корисника комуналних услуга. Уколико служба односа са потрошачима из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву корисника комуналних услуга у року који је договорен, дужан је да о продужењу рока за рекламације обавести корисника комуналних услуга и наведе рок у коме ће захтев решити, као и да добије његову сагласност, што је у обавези да евидентира у евиденцији примљених рекламација.

Продужење рока за рекламације могуће је само једном. 

Бесплатна телефонска линија за подношење рекламација 0800 034 030

e-mail: prodaja@jkpbukulja.rs